The Bitterness Of Joy

Gunnō tig
Sloghan en pullan katois
Newudhrōstōdhlikan
Prijandan tēz galōjai

Ghernjō tig
Tinan plekhan aileso ana mēz
Salbhan ana taisiai bhrekani
Plaikhendhō tig tū werdhō

Rigganō in tēz
Lallanō an bhlisjan
Alnaz wittaz ni ūtan laikendh
Minō paurktjō ni ūtan rūnō

Tinō sē
Prijō ghibhanō
Ūtan gwemidhi andhjō
Gerbhanō ana prumoi

Gunnō tig
Tinan skarban erzendhan
Dhaghrinz wurdheso en skandhōz
Prijandan tēz galōjai

-Tiwazō

Bear in mind this suffers somewhat in translation-

Gunnō tig
I know you

Sloghan en pullan katois
Sly and malicious

Newudhrōstōdhlikan
Irresistible

Prijandan tēz galōjai
I would call you friend

Ghernjō tig
I long for you

Tinan plekhan aileso ana mēz
Your touch of fire upon me

Salbhan ana taisiai bhrekani
A balm upon this broken thing

Plaikhendhō tig tū werdhō
I embrace and become you

Rigganō in tēz
Bound in you

Lallanō an bhlisjan
Lulled to joy

Alnaz wittaz ni ūtan laikendh
All reason but a lark

Minō paurktjō ni ūtan rūnō
My fear a mere whisper

Tinō sē
I would be yours

Prijō ghibhanō
Freely given

Ūtan gwemidhi andhjō
Yet comes an end

Gerbhanō ana prumoi
Writ upon the start

Gunnō tig
I know you

Tinan skarban erzendhan
Your poignant deception

Dhaghrinz wurdheso en skandhōz
The tears of fate and shame

Prijandan tēz galōjai
I would call you friend

2 Responses to “The Bitterness Of Joy”

  1. “Alnaz wittaz ni ūtan laikendh” That would make a great bumper sticker!

  2. Hmm…

    All reason but a lark

    Yes. Indeed it might, though it loses so much in translation.